Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pozvánka na jarné školenie a členskú schôdzu

Pozývame vás na jarné školenie a členskú schôdzu, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 10.3.2024:

Program školenia: 8:00 – 12:45

Prezentácia členov, odovzdanie dokumentácie na kontrolu (VLP)

Letecké nehody a mimoriadne udalosti 2023 (VLP)

Činnosť v priestore R315, spolupráca s Vrtuľníkovým krídlom (Kiša)

Protipožiarna ochrana (Tebelák)

Prezentácia informácií z IMZ Dubnica nad Váhom 4.3.2023 (VLP)

Komunikácie pri mimo letiskových letoch, PBO (Pavlinský)

Záverečné preskúšanie (VLP)

13:30 Členská schôdza Ak. Prešov

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023

6.   Správa o činnosti R-AK v roku 2023

7.   Správa o činnosti KRK za rok 2023

8.   Účtovná závierka AK za rok 2023 a správa o hospodárení AK za rok 2023

9.   Príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2024

10. Rozpočet na rok 2024

11. Diskusia o predaji leteckej techniky

12. Diskusia

13. Návrh a schválenie uznesenia ČS

14. Záver

Poznámka:

Podľa stanov AK čl. 11 je ČS uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí majú právo hlasovať. V prípade opätovného zvolania ČS je táto uznášania schopná, ak je prítomná 1/3 členov, ktorí majú právo hlasovať. V opačnom prípade predseda AK resp. R-AK zvolá ČS v inom termíne do 60 dní.

                                                                              Ľubomír Beluško

                                                                              predseda AK Prešov

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Členská schôdza 9.12.2023

Rada  Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na  členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 

9.12.2023 (sobota) o 9,30 hod  v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023 k termínu január-november

6.   Správa o činnosti KRK k termínu január-november

7.   Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2024

8.   Diskusia

9.   Návrh a schválenie uznesenia ČS

10. Záver

                                                Ľubomír Beluško   predseda AK Prešov

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pridané podklady z členskej schôdze

Na stránku Členská schôdza boli pridané podklady z členskej schôdze, ktorá sa konala 8.10.2023. Ide o porovanie stúpania vlečných a ročnú uzávierku.

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pozvánka na jarné školenie a členskú schôdzu 11.3.2023

V sobotu 11.3.2023 sa uskutoční jarné školenie a členská schôdza:

Program školenia: 8:00 – 12:45

Prezentácia členov, odovzdanie dokumentácie na kontrolu (VLP)       

Letecké nehody a mimoriadne udalosti 2022 (VLP)

Činnosť v priestore R315, spolupráca s Vrtuľníkovým krídlom (Kiša)

Protipožiarna ochrana (Tebelák)

Prezentácia informácií z IMZ Dubnica nad Váhom 4.3.2023 (VLP)

Komunikácie pri mimo letiskových letoch (Goga)

Záverečné preskúšanie (VLP)

Členská schôdza začne o 13:00

Ďalšie podklady k schôdzi nájdete v časti Informácie pre členov > Členská schôdza

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Členská schôdza a jarné školenie 11.3.2023

Členská schôdza a jarné školenie sa uskutočnia v sobotu 11.3.2023

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pozvánka na členskú schôdzu

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10.12.2022 (sobota) o 13,15 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3 Členské otázky
4. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
5. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2022 k termínu január-november 2022
6. Správa o činnosti KRK k termínu január-november 2022
7. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzí na rok 2023, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2023
8. Členské príspevky v roku 2023
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia ČS
11. Záver

POZNÁMKA:
1/ Predmetom ČS nebude návrh príspevkov „na náklady a ocenenie prínosov v roku 2023 “ – vzhľadom na meniacu sa situáciu v nepredvídateľnej cene benzínu sa tieto upresnia na ČS v marci 2023
2/ Po členskej schôdzi bude o 18:00 v penzióne Lineas, ulica Budovateľská pripravený bowling pre tých členov AK, ktorí o to budú mať záujem.
3/ V rámci ČS sa urobí aj voľba odborových komisií (bezmotorovej, motorovej, para). Komisia má troch členov – predseda a dvaja členovia. Preto vyzývam členov jednotlivých odborov, aby sa zamysleli nad tým, ktorí členovia jednotlivých odborov by bolo vhodne zvoliť do týchto komisií.

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov