Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pozvánka na jarné školenie a členskú schôdzu

Pozývame vás na jarné školenie a členskú schôdzu, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 10.3.2024:

Program školenia: 8:00 – 12:45

Prezentácia členov, odovzdanie dokumentácie na kontrolu (VLP)

Letecké nehody a mimoriadne udalosti 2023 (VLP)

Činnosť v priestore R315, spolupráca s Vrtuľníkovým krídlom (Kiša)

Protipožiarna ochrana (Tebelák)

Prezentácia informácií z IMZ Dubnica nad Váhom 4.3.2023 (VLP)

Komunikácie pri mimo letiskových letoch, PBO (Pavlinský)

Záverečné preskúšanie (VLP)

13:30 Členská schôdza Ak. Prešov

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023

6.   Správa o činnosti R-AK v roku 2023

7.   Správa o činnosti KRK za rok 2023

8.   Účtovná závierka AK za rok 2023 a správa o hospodárení AK za rok 2023

9.   Príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2024

10. Rozpočet na rok 2024

11. Diskusia o predaji leteckej techniky

12. Diskusia

13. Návrh a schválenie uznesenia ČS

14. Záver

Poznámka:

Podľa stanov AK čl. 11 je ČS uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí majú právo hlasovať. V prípade opätovného zvolania ČS je táto uznášania schopná, ak je prítomná 1/3 členov, ktorí majú právo hlasovať. V opačnom prípade predseda AK resp. R-AK zvolá ČS v inom termíne do 60 dní.

                                                                              Ľubomír Beluško

                                                                              predseda AK Prešov